.

.

باختم ....

 

**از اینکه یه بازنده ام حس خوبی دارم .... فقط یک سوال خوره شده توی ذهنم .... چرا باختم ؟ به کی باختم ؟ جز خودم 

other |23:36 |93/03/26


-->